skip to main content

Resultaat aanbesteding productie en plaatsing bewegwijzering

De NBd fungeert als aankoopcentrale voor bewegwijzering voor wegbeheerders in Nederland. De inkoop van de productie en plaatsing van bewegwijzering verloopt via raamovereenkomsten met marktpartijen.

Tekst 0

Hoofdwegennet (Rijkswaterstaat)

Voor elke regio is een raamovereenkomst gesloten met een marktpartij voor een periode van vier jaar. De raamovereenkomsten zijn gesloten met onderstaande marktpartijen:

Regio Onderliggend wegennet Noord: Heijmans Infra B.V.
Regio Onderliggend wegennet Zuidwest: Vermeulen Benthuizen B.V.
Regio Onderliggend wegennet Zuidoost: Heijmans Infra B.V.
Regio Hoofdwegennet Noordoost: Heijmans Infra B.V.
Regio Hoofdwegennet Noordwest: Heijmans Infra B.V.
Regio Hoofdwegennet Zuid: Van Rens B.V.

Wezenlijke verandering
In 2023 is een aanbesteding gestart voor nieuwe raamovereenkomsten met enkele wezenlijke veranderingen. Zo werkt de NBd vanaf 1 april met vaste opdrachtnemers in een regio. Dit in plaats van een toebedeling per project.

Bij de openbare Europese aanbesteding was, naast prijs, duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria. De aanbesteding was verdeeld in zes regionale percelen; drie voor het hoofdwegennet (Rijkswaterstaat) en drie voor het onderliggend wegennet (provincies, gemeentes en waterschappen).