skip to main content

Proces

Planvorming

Om een bewegwijzeringsplan op te stellen, doorloopt de NBd een aantal stappen. We starten met een routeringsplan, daarna stellen we een doelenplan op en tot slot komt hieruit een gedetailleerd bewegwijzeringsplan voort.

Bij minder complexe bewegwijzeringsaanpassingen worden de eerste twee stappen overgeslagen en wordt direct een bewegwijzeringsplan opgesteld. Bijvoorbeeld als een kruispunt verandert in een rotonde. Bij projecten die complexer zijn, worden wel een routeringsplan en een doelenplan opgesteld, voorafgaand aan het bewegwijzeringsplan. De NBd is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de wettelijke taken. Het serviceniveau voor deze taken is vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

Ook de wegbeheerder heeft bepaalde verantwoordelijkheden. De NBd verwacht van de wegbeheerder dan ook het volgende:

 • Relevante informatie over het beleid met betrekking tot mobiliteit, verkeer en vervoer, zoals een eigen verkeer- en vervoerbeleid dat aansluit op de beleidsplannen van hogere overheden.
 • Een visie op het functioneel wegenbeheer, bijvoorbeeld met betrekking tot een autoluwe binnenstad.
 • Inzicht in de beleidsplannen van de wegenbeheerder.
 • Een duidelijke beschrijving van het gewenste eindresultaat.
 • Programma van Eisen, waarin de wensen en eisen van de wegbeheerder uiteen zijn gezet.
 • Een verantwoordelijke die gedurende het gehele projectproces als contactpersoon kan optreden en die toegang heeft tot relevante inhoudelijke kennis en informatie binnen de betreffende wegbeheerorganisatie.

Stappen in het planvormingstraject

Het planvormingsproces wordt in een logische volgorde van de stappen 1, 2 en 3 doorlopen. In elke volgende stap wordt het plan verder uitgewerkt en vormt zich het plan tot op het detailniveau dat nodig is om de bewegwijzering te kunnen inkopen.

Stap 1 – Routeringsplan

Samen met de wegbeheerder bepaalt de NBd de gewenste routes. Dit zijn meestal de routes die optimaal zijn voor zowel de weggebruikers als de omgeving. Het routeringsplan toont op een (wegen)kaart de routes naar een specifieke bestemming, vanaf het beginpunt tot het eindpunt, langs aaneengesloten wegen, waarbij wegnummers en/of wegnamen worden aangegeven. Naast nieuwe routes kunnen ook bestaande routes waar wijzigingen plaatsvinden, worden opgenomen in het routeringsplan. Het goedgekeurde routeringsplan door de wegbeheerder (OG) vormt de basis voor het doelenplan.

Stap 2 – Doelenplan

Nadat de routering is bepaald, gaan we verder inzoomen. De routes worden uitgewerkt in een doelenplan. Het doelenplan laat op een (wegen)kaart de verwijzingen naar specifieke bestemmingen zien. Voor elke wegaansluiting, zoals een kruispunt, rotonde, splitsing of afslag, worden de verschillende bestemmingen per richting aangegeven. Het kan een uitdaging zijn om een geaccepteerd plan op te stellen wanneer meerdere partijen betrokken zijn. Zodra het doelenplan is goedgekeurd door de wegbeheerder (OG), vormt het de basis voor het bewegwijzeringsplan.

Stap 3 – Bewegwijzeringsplan
In de laatste stap werken we de details van het plan uit op microniveau. Het bewegwijzeringsplan bevat tekeningen van wegaansluitingen met alle nieuwe bordontwerpen, rekening houdend met het wegontwerp, de wegcategorie en de feitelijke omstandigheden ter plaatse. In het bewegwijzeringsplan worden alle borden gedetailleerd uitgewerkt in autocad, inclusief exacte teksten, afmetingen van de borden en de locatie en constructie van de borden (bijvoorbeeld op een mast boven de weg). Continuïteit en uniformiteit zijn belangrijk, ook tussen verschillende wegbeheerders, zodat snelwegen en lokale wegen goed op elkaar aansluiten. Het bewegwijzeringsplan is definitief nadat het is goedgekeurd door de wegbeheerder en is vastgesteld door de NBd namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Realisatie

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt de ontwerpen – ‘het bewegwijzeringsplan’ – voor de bewegwijzering vervolgens formeel vast, waarna de wegbeheerder ervoor moet zorgen, dat de realisatie van de bewegwijzering conform dit wettelijk vastgestelde bewegwijzeringsplan wordt uitgevoerd. Circa 80% van de wegbeheerders kiest ervoor om de NBd de realisatie te laten verzorgen en heeft hiervoor een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de NBd afgesloten. De NBd neemt het aanbestedingstraject van de wegbeheerders met een DVO over. Met de gezamenlijke inkoop van materialen en plaatsingsdiensten wordt de wegbeheerder niet alleen ontzorgd, maar wordt tevens een schaalvoordeel beoogd, wat het verkrijgen van een gunstiger prijs bevordert. Uiteraard kunnen op deze manier naast de realisatie, ook het technisch beheer en onderhoud bij één van de hierin gespecialiseerde marktpartijen ondergebracht worden.

De NBd biedt de integrale realisatie van bewegwijzering aan. Hiervoor worden de volgende met elkaar samenhangende stappen doorlopen, welke door een gecontracteerde aannemer worden uitgevoerd:

 • engineeringsplan
 • inkoop en levering
 • plaatsing
 • oplevering

De NBd verwacht het volgende van de wegbeheerder als opdrachtgever :

 • Informatie over het relevante en actuele beleid met betrekking tot uw specifieke wensen en eisen .
 • Actieve melding van schade aan bewegwijzering.
 • Beschikbaarheid van een vaste medewerker met inhoudelijke kennis over beheer van de openbare ruimte, waaronder landschapsontwerp of de groenvoorziening, het wegbeheer en indien van toepassing: het beheer van de openbare verlichting en verkeerssystemen, zoals verkeersregelinstallaties en parkeergeleidingssystemen, gedurende de gehele looptijd van een project.
 • Aanwezigheid bij schouw en oplevering.
 • Een verantwoordelijke binnen uw organisatie die gedurende het hele traject als contactpersoon kan optreden en toegang biedt tot relevante inhoudelijke kennis binnen uw organisatie.

Engineeringsplan

Een engineeringsplan wordt opgesteld op basis van het wettelijk vastgesteld bewegwijzeringsplan. In het engineeringsplan worden alle exacte bordontwerpen (conform CROW-richtlijnen ) en ontwerpen van ondersteuningsconstructies opgenomen, inclusief materiaal- en plaatsingsspecificaties. Het bordontwerp is gereed voor productie en de locaties zijn exact bepaald. Samen met het engineeringsplan ontvangt u een offerte voor de realisatie op basis van de ontwerp- en inkoopspecificaties. Deze offerte omvat ook de kosten voor projectbegeleiding, vergunningaanvragen, Klic-meldingen, tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM’s / VKM’s), dag-, nacht- en weekendtoeslagen, oplevering, enzovoort.

Inkoop en levering

Onder inkoop en levering verstaan we alle activiteiten die nodig zijn om materialen voor bewegwijzering op een kosteneffectieve manier te kunnen leveren. De werkelijke inkoop en levering van alle afzonderlijke componenten voor een bewegwijzeringsproject worden uitgevoerd op basis van de ontwerp- en inkoopspecificaties die voortkomen uit het engineeringsplan.

Plaatsing

De montage, aanvoer en plaatsing van bewegwijzering worden uitgevoerd door een gecontracteerde aannemer, volgens de ontwerp- en inkoopspecificaties die voortvloeien uit het engineeringsplan. Dit omvat het logistieke proces, het bewaken van de uitvoeringsplanning en de kwaliteit van de uitvoering. Daarnaast zorgt de aannemer voor het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen , het nemen van verkeersmaatregelen en de afstemming van de plaatsing met alle betrokken wegbeheerders en andere partijen. Hoewel de NBd zich voornamelijk richt op de plaatsing van bewegwijzering, staat het de wegbeheerder vrij om andere elementen zoals RVV-borden, verlichting, camera’s, enzovoort toe te voegen aan de bewegwijzeringsobjecten . In overleg kunnen activiteiten voor de plaatsing van bewegwijzering en andere attributen gecombineerd worden uitgevoerd.

Oplevering
Er vindt een projectmatige oplevering plaats van de gerealiseerde bewegwijzering in afstemming met de opdrachtgever, de aannemer die de plaatsing heeft uitgevoerd, alle betrokken wegbeheerders en eventuele andere partijen . De gerealiseerde bewegwijzering wordt vervolgens “as-built” opgenomen in de landelijke database .

Beheer en onderhoud

De NBd is geen eigenaar van bewegwijzering noch van afzonderlijke wegwijzers of overige verkeerstekens. De publiekrechtelijke wegbeheerder dan wel de eigenaar van een weg is verantwoordelijk voor het plaatsen of verwijderen van bewegwijzering op zijn wegen. Vanuit diens zorgplicht dient de wegbeheerder er tevens voor to zorgen dat zijn wegen – het weglichaam en de weguitrusting, waaronder de bewegwijzering en overige verkeerstekens – in goede staat verkeren. De genoemde onderhoudsverplichting is bepaald in Artikel 15 van de Wegenwet. De aansprakelijkheid inzake de weguitrusting is geregeld in Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek.
De dienstverlening die de NBd aanbiedt onder de dienstverleningsovereenkomst (DVO) is bedoeld om wegbeheerders aanvullend te ondersteunen bij het regulier technisch beheer en onderhoud van de gerealiseerde bewegwijzering.

Op basis van de verwachte levensduur van bewegwijzering stelt de NBd jaarlijks een lijst op van wegwijzers die mogelijk onderhoud nodig hebben of vervangen moeten worden. Het is aan de wegbeheerder om te bepalen wanneer het onderhoud van de borden nodig is. De NBd kan hierbij advies geven en helpen bij het opstellen van (asset management) rapporten .

Wij leveren informatie over asset management , met betrekking tot onderhoud en vervanging, inclusief een kostenoverzicht voor de korte of lange termijn (meerdere jaren). Indien gewenst kunnen we u een inspectierapport leveren over uw bewegwijzering, dat we voor u kunnen vertalen naar een beheerplan voor meerdere jaren met een evenwichtige jaarlijkse begroting. Daarbij houden we rekening met lopende en toekomstige projecten, en we kijken ook naar mogelijke effecten voor aangrenzende wegbeheerders. Het beheerplan kan worden gebruikt als onderbouwing voor het jaarlijks toewijzen van budget.