skip to main content

Informatie

Integrale contracten

Wegbeheerders kiezen vaak voor één integrale aanbesteding bij grootschalige projecten waarbinnen verscheidene civieltechnische werken worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat alle werken binnen één project worden gebundeld en aan één partij worden toegewezen. Hierdoor ontstaat een raamovereenkomst met deze ene partij. Deze partij fungeert als het centrale aanspreekpunt voor de gehele opdracht.

In dit soort situaties worstelen wegbeheerders met de vraag hoe ze moeten omgaan met bewegwijzering. Er bestaat namelijk zowel een wettelijke relatie (planvorming) als, in het geval van een dienstverleningsovereenkomst, een niet-wettelijke relatie (realisatie). Er komen dan vragen naar boven , zoals: Hoe moet ik als wegbeheerder handelen nu het bewegwijzeringswerk is overgedragen aan de hoofdaannemer? En hoe verloopt de financiële afwikkeling? De NBd en Rijkswaterstaat hebben samen een proces ontwikkeld om hiermee om te gaan. Dit proces kan, met enkele aanpassingen, ook door andere wegbeheerders worden gebruikt. Bij voorkeur kan de NBd wegbeheerders in een vroeg stadium van het project adviseren.

Aanbesteding? Neem tijdig contact op!

Als u als wegbeheerder van plan bent om een aanbesteding uit te schrijven waarbij bewegwijzering een rol speelt, neem dan altijd tijdig contact met ons op. Samen kunnen we de projectvereisten verkennen. Als onderdeel van onze wettelijke taak stelt de NBd een doelenplan, routeringsplan en bewegwijzeringsplan op. Dit kan zowel voorafgaand aan de aanbesteding als na gunning van het project gebeuren. Als de wegbeheerder dit vooraf wil laten doen, dan geeft hij deze opdracht aan de NBd. Als de opdracht al is gegund, vraagt de hoofdaannemer namens de wegbeheerder deze plannen aan bij de NBd.

In de Service Level Agreement (SLA) en eventuele dienstverleningsovereenkomst (DVO) heeft u al afspraken met ons gemaakt . U wilt graag dat deze afspraken worden nagekomen bij de oplevering van het werk dat wordt aanbesteed. Deze afspraken vormen de basis voor ons advies .

Samen kunnen we bepalen welke informatie, zoals delen van bestekteksten, de NBd kan verstrekken bij het opstellen van het bestek. Ook wordt het project direct bij ons bekend, waardoor we de capaciteitsbehoefte kunnen inschatten. Dit komt ten goede aan de uiteindelijke planning. Het gehele proces wordt voorzien van duidelijke afspraken, richtlijnen en communicatielijnen tussen alle betrokken partijen.

Planvorming en NBd

Ongeacht of u wel of geen dienstverleningsovereenkomst heeft, is het volgens de wet altijd vereist dat u uw aannemer instrueert om een bewegwijzeringsplan door de NBd te laten opstellen. Samen met de hoofdaannemer stelt de NBd de opdracht vast. Deze opdracht wordt door de wegbeheerder goedgekeurd, vervolgens uitgewerkt door de NBd en uiteindelijk door de NBd (namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat) vastgesteld .

Realisatie en NBd

Als u een dienstverleningsovereenkomst heeft, nemen wij het volledige bewegwijzeringsproces voor onze rekening , inclusief de realisatie en het opnemen van de “as built” gegevens in de Nationaal Wegwijzerbestand. Voor integrale projecten werken we nu samen met uw hoofdaannemer, die ons eerste aanspreekpunt is.

De opdrachtnemer van de NBd (de gecontracteerde partij die levert en plaatst namens de NBd) maakt afspraken met uw hoofdaannemer over onder andere de planning en eventuele verkeersmaatregelen. In het geval van integrale contracten regelt de hoofdaannemer in eerste instantie de verkeersmaatregelen. Dit is logisch, aangezien zij meestal binnen duidelijk afgebakende projectgrenzen werken. Verkeersmaatregelen kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Daarom is het van groot belang dat er goede (plannings)afspraken worden gemaakt tussen de wederzijdse aannemers. Dit voorkomt dat kostbare verkeersmaatregelen dubbel zouden worden aangevraagd, hetgeen tot onnodige kosten zou leiden.

Indien u geen dienstverleningsovereenkomst heeft, levert de NBd het bewegwijzeringsplan aan de wegbeheerder. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Eventuele verdere vragen met betrekking tot het vastgestelde bewegwijzeringsplan met betrekking tot de uitvoering worden dan door u beantwoord.

Het vastleggen van bewegwijzeringsinformatie is een wettelijke taak van de NBd. Als u zelf zorgt voor de realisatie, bent u ook verplicht om de “as built”-situatie te registreren in het Nationaal Wegwijzerbestand. Dit kan worden gedaan via het formulier “data derden”.

Regie – coördinatie en financieel proces

Uw opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte en tijdige afstemming van zijn ontwerp-, engineering- en realisatiewerkzaamheden met de NBd en de opdrachtnemer van de NBd. Uw opdrachtnemer geeft sturing en blijft integraal verantwoordelijk voor de opdracht, inclusief het onderdeel bewegwijzering.

Inkoopvoorwaarden, juridische positie en financiële afwikkeling

De samenwerking tussen de NBd, wegbeheerders en derde partijen is gebaseerd op de Service Level Agreement (SLA) en de Dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Wat betreft inkoopvoorwaarden : De NBd treedt namens de wegbeheerder op als aankoopcentrale , alsof de NBd een verlengstuk is van de eigen inkoopafdeling van de wegbeheerder. Hierdoor krijgt de NBd de bevoegdheid om namens de wegbeheerder een Nadere Overeenkomst (NOK) met de NBd-perceelhouder te sluiten en de uitvoering te begeleiden. Het is belangrijk om te weten dat de wegbeheerder daarom niet direct bij de NBd inkoopt, en er dus geen sprake is van inkoopvoorwaarden tussen de wegbeheerder en de NBd.

Mocht er toch behoefte zijn aan aanvullende of afwijkende afspraken, dan worden deze op projectopdrachtniveau vastgelegd met wederzijdse schriftelijke instemming. Dit kan gebeuren bij het vaststellen van de projectopdracht via het Project Intake Formulier (PIF) en/of de NOK.

De financiële afwikkeling bij integrale opdrachtverstrekking verschilt van directe opdrachtverstrekking tussen de wegbeheerder en de NBd. Omdat er nu een extra partij, de hoofdaannemer, bij betrokken is, factureert de NBd haar kosten rechtstreeks aan de hoofdaannemer . De hoofdaannemer berekent deze kosten één op één door aan de wegbeheerder. Eventuele regie- en/of administratiekosten moeten zijn opgenomen in de inschrijving van de hoofdaannemer. Let op: Er wordt geen BTW geheven over de planvoorbereidingsdiensten van de NBd, wel over de realisatiediensten.

Bij complexe projecten, waar het waarschijnlijk is dat er wijzigingen zullen optreden in de civieltechnische ontwerpen, kunt u overwegen om de post bewegwijzering als een ‘pro memorie’ op te nemen in uw bestek.

Wettelijke taken

Waterstaat voor dat de bewegwijzering langs alle openbare wegen in Nederland uniform, herkenbaar en duidelijk is. Of je nu op een rijksweg, provinciale weg of in de stad rijdt, alle borden hebben dezelfde vormgeving en volgen elkaar op een logische manier op. Dit maakt het gemakkelijk voor weggebruikers om de weg te vinden.

Volgens de Wegenverkeerswet heeft de NBd de volgende verantwoordelijkheden :

  • Het opstellen van bewegwijzeringsplannen voor zowel permanente als tijdelijke projecten die langer duren dan 4 maanden (Babw art.42, lid 2).
  • Het coördineren van de bewegwijzering op nationaal niveau, over de grenzen van de nationale, regionale en lokale wegbeheerders heen.
  • Het beheren en beschikbaar stellen van bewegwijzeringsdata in het Nationaal Wegwijzerbestand (SignWeb ).

Daarnaast kan de NBd, indien door wegbeheerders gewenst, ook zorgdragen voor de uitvoering van bewegwijzeringsplannen . Dit valt niet onder de wettelijke taken van de NBd, maar sluit wel goed aan op zijn werkzaamheden. Voor meer informatie over de Wegenverkeerswet kunt u terecht op de website Overheid.nl.

Welke borden wel?

De NBd heeft een belangrijke taak als het gaat om bewegwijzering voor het autoverkeer en fietsverkeer. Deze taak is vastgelegd in de wet en omvat alle borden die geografische bestemmingen aangeven en onderdeel zijn van het regionale en/of landelijke verwijzingssysteem. Dit zijn de bekende blauwe borden met witte letters voor autoverkeer en de witte borden met rode letters voor fietsverkeer. We noemen dit ook wel de “wettelijke scope”.

De bewegwijzering die binnen de wettelijke scope valt, wordt beschreven in hoofdstuk K van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Er is echter één uitzondering, namelijk Bord K14 dat verwijst naar de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit bord is gebaseerd op de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, waarin aparte regels zijn opgenomen met betrekking tot de routeplanning voor deze specifieke situatie.

En welke borden niet?

Naast de wettelijke scope verzorgt de NBd op verzoek maar onder voorwaarden ook de planning en uitvoering van andere vormen van bewegwijzering, zoals bijvoorbeeld bepaalde modellen voetgangersbewegwijzering. Dit kan een logische aanvulling zijn op een bewegwijzeringsplan dat binnen de wettelijke scope valt. Voor plannen die volledig buiten de wettelijke scope vallen, zoals het plannen en markeren van wandelroutes in een stad, kunnen wegbeheerders gespecialiseerde marktpartijen inschakelen. De NBd kan hierin advies .

Diensten

De NBd heeft als wettelijke taak om bewegwijzeringsplannen op te stellen en deze, na uitvoering, op te nemen in het Nationaal Wegwijzerbestand. De realisatie van bewegwijzering – hieronder vallen onder meer ‘nieuwplaatsing’, verplaatsing en opheffing – valt niet onder de wettelijke taak van de NBd. Wegbeheerders kunnen ervoor kiezen om de realisatie door de NBd te laten uitvoeren, maar dit is niet verplicht. Wel verplicht is om voor elke bewegwijzeringsaanpassing de NBd in te schakelen voor het opstellen van een bewegwijzeringsplan, hetgeen een van de wettelijke taken van de NBd betreft.

De aanvullende diensten van de NBd omvatten onder andere:

  • Advies;
  • Inkoop van borden voor bewegwijzering;
  • Plaatsing van de borden;
  • Regie en coördinatie;
  • Beheer en onderhoud in samenwerking met de wegbeheerders, inclusief schadeafhandeling.

Met wegbeheerders die gebruik willen maken van deze diensten wordt aanvullend een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten.

Tarieven

Alle wegbeheerders betalen jaarlijks een vast bedrag aan de NBd voor de uitvoering van zijn taken. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en berekend op basis van het aantal bewegwijzeringsobjecten in een bepaald gebied. Voor het uitbrengen van advies en bewegwijzeringsplannen wordt per projectaanvraag een offerte opgesteld.

Jaarlijkse vergoeding

Het tarief van de jaarlijkse vergoeding wordt bepaald op basis van het aantal bewegwijzeringsobjecten die onder het beheer van de betreffende wegbeheerder vallen. Dit tarief wordt berekend op basis van het huidige aantal objecten in de NBd-database per publiekrechtelijke wegbeheerder, met als jaarlijkse referentiedatum 1 juli. Het vaste tarief van de NBd is € 25,50 per bewegwijzeringsobject (per 1 januari 2023).

In dit tarief zijn de volgende zaken opgenomen:
a) Beheer, onderhoud, ontwikkeling en toegankelijk maken van de database
b) Landelijke coördinatie en regie via reguliere vergaderingen met wegbeheerders
c) Kenniscentrum voor bewegwijzering, innovatie en kwaliteit
d) Ondersteuning van de NBd bij zijn wettelijke taken

Uurtarieven

Voor al zijn diensten hanteert de NBd verschillende uurtarieven, variërend van € 89 tot € 109 per uur vanaf 1 januari 2023. Bij de start van een nieuw project wordt altijd een offerte opgesteld.

Kosten bij realisatieproject via Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Wanneer de uitvoering van de bewegwijzering bij de NBd wordt ondergebracht, wordt naast het gebruikelijke uurtarief een toeslag van 10% berekend over het tarief in de offerte van de aannemer. De NBd werkt zonder winstoogmerk en biedt zijn diensten aan wegbeheerders aan tegen kostendekkende tarieven. De toeslag wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die niet onder de wettelijke taken vallen. Deze toeslag is vastgesteld door de Stuurgroep NBd en staat vermeld in de bestuursovereenkomst.