skip to main content

Aanbesteding

Voor grootschalige projecten met meerdere civieltechnische werken kiest de wegbeheerder vaak voor een integrale aanbesteding. Daarbinnen maken wij in opdracht het bewegwijzeringsplan.

Is het project aanbesteed? Dan begint de uitvoering. De gecontracteerde hoofdaannemer is hiervoor verantwoordelijk. Als een wegbeheerder een dienstverleningsovereenkomst (dvo) met ons heeft, dan kan hij de uitvoering ook bij ons neerleggen.   

Aanbesteding met bewegwijzering uitschrijven

Bij het uitschrijven van een aanbesteding met bewegwijzering als onderdeel, gelden de volgende stappen:

 1. Samen verkennen we de projectvraag.
 2. Wij maken een doelenplan, routeringsplan en bewegwijzeringsplan op basis van de wettelijke taken, vooruitlopend op de aanbesteding of na de gunning.
 3. Is er een dienstverleningsovereenkomst met ons? Dan nemen wij ook de uitvoering van het bewegwijzeringsplan buiten op straat voor onze rekening. Dat kan in opdracht van de wegbeheerder of in opdracht van de hoofdaannemer van het integrale contract.
 4. Met een dienstverleningsovereenkomst stellen we vast welke informatie wij voor het integrale project aanleveren. Denk aan de bestekteksten.

Als wij samen dit traject ingaan, zijn wij direct op de hoogte van het project en kunnen we de capaciteitsbehoefte voor ons inschatten.

Dienstverleningsovereenkomst tussen ons en de wegbeheerder

Wij nemen het complete bewegwijzeringsproces uit handen inclusief uitvoering en opname van de as built gegevens in het Nationaal Wegwijzerbestand. Hierbij werken wij direct samen met de hoofdaannemer, ons eerste aanspreekpunt.

De door ons gecontracteerde partij die de bewegwijzering levert en plaatst, maakt afspraken met de hoofdaannemer over de planning en eventueel te nemen verkeersmaatregelen.

Bij integrale contracten regelt de hoofdaannemer de verkeersmaatregelen. Verkeersmaatregelen kunnen een enorme kostenpost zijn. Daarom is het erg belangrijk dat tussen de aannemers goede planningsafspraken worden gemaakt.

De wegbeheerder heeft geen dienstverleningsovereenkomst

In dat geval ontvangt de wegbeheerder het wettelijke bewegwijzeringsplan van ons. De uitvoering neemt de wegbeheerder voor zijn eigen rekening. Ook vragen over het vastgestelde bewegwijzeringsplan voor de uitvoering beantwoordt de wegbeheerder zelf.

Het vastleggen van de bewegwijzeringsinformatie is een wettelijke taak van ons. Wanneer de wegbeheerder zorgt voor de uitvoering, dan is hij ook verplicht de as built gegevens in het Nationaal Wegwijzerbestand door ons te laten registreren. Dit kan via het data uitwisselingsformulier.

Als er geen dienstverleningsovereenkomst is, dan is de opdrachtnemer voor het project (lees: de hoofdaannemer) verantwoordelijk voor juiste en tijdige afstemming van zijn ontwerp-, engineering- en realisatiewerkzaamheden met ons en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer stuurt aan en blijft integraal verantwoordelijk voor de opdracht, inclusief het onderdeel bewegwijzering.

Basis van de samenwerking

Een service level agreement en dienstverleningsovereenkomst zijn altijd de basis van samenwerking tussen de NBd, wegbeheerders en derde partijen.

Inkoopvoorwaarden

 1. Wij handelen als aankoopcentrale namens de wegbeheerder. We fungeren als het ware als verlengstuk van de eigen inkoopafdeling van de wegbeheerder.
 2. Wij zijn wettelijk gemachtigd om namens de wegbeheerder bij een dienstverleningsovereenkomst met de opdrachtnemer een nadere overeenkomst (nok) af te sluiten en de realisatie van de bewegwijzering te begeleiden.
 3. Gemaakte afspraken buiten de dienstverleningsovereenkomst, aanvullende of afwijkende afspraken kunnen we met wederzijdse, schriftelijke instemming op projectopdrachtniveau vastleggen. Dit kan via het project intake formulier en/of nadere overeenkomst.

Financiële afwikkeling

 • De wegbeheerder is altijd de opdrachtgever voor het maken van het wettelijke bewegwijzeringsplan.
 • Voor de uitvoering kunnen zowel de wegbeheerder als de hoofdaannemer van het integrale contract opdrachtgever voor ons zijn:
  • Is de hoofdaannemer bij de uitvoering opdrachtgever voor de NBd? Dan factureren wij de kosten rechtstreeks aan deze hoofdaannemer, mits wij ook van hem de opdracht voor realisatie hebben ontvangen;
  • De hoofdaannemer zet deze kosten één op één door naar de wegbeheerder. Eventuele regie- en/of administratiekosten moeten zijn inbegrepen bij de inschrijving van de hoofdaannemer.

Goed om te weten
Over de kosten voor het opstellen van het bewegwijzeringsplan rekenen wij geen btw. Over de realisatiediensten is wel btw verschuldigd.

Tip! Gaat het om een complex project waarbij civieltechnische ontwerpen kunnen veranderen? Overweeg dan de post bewegwijzering als pro memorie post op te nemen in het bestek.