skip to main content

Wie wij zijn

Wij zijn sinds 2015 wettelijk verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de bewegwijzering in Nederland en hebben hierin de landelijke regie.

Van en voor wegbeheerders

De NBd is een alliantie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)Rijkswaterstaat (RWS)Unie van Waterschappen (UvW) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze koepelorganisaties zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep van de NBd. Deze Stuurgroep neemt besluiten over onder meer de begroting en werkwijze van de NBd. Daarnaast adviseert de Stuurgroep de minister van Infrastructuur en Waterstaat over onderwerpen die te maken hebben met de wettelijke taak.

Onze taken

Wettelijke taken

  • Maken en vaststellen van bewegwijzeringsplannen
  • Beheren van een database voor alle bewegwijzering (auto en fiets)
  • Regie op continuïteit, samenhang en uniformiteit van bewegwijzering over grenzen van wegbeheerders heen, inclusief zorgdragen voor actuele richtlijnen voor bewegwijzering (in samenwerking met wegbeheerders en kennisplatform CROW)

Niet-wettelijke taken

  • Inkoop en uitvoering van bewegwijzering langs alle openbare wegen, inclusief schadeherstel
  • Advies over de uitvoering van bewegwijzeringsplannen
  • Advies over beheer van bewegwijzering, inclusief vervangingsopgave

De wettelijke taken staan in artikel 16a van de Wegenverkeerswet. Jaarlijks voeren we regie over 1100 bewegwijzeringsprojecten.

Realisatie van bewegwijzering

In opdracht van wegbeheerders kunnen wij ook de realisatie van bewegwijzering buiten op straat doen. Dit is geen wettelijke taak. Wij voeren deze taak uit voor ongeveer 80% van de wegbeheerders. Volgens de aanbestedingswet fungeren wij als aankoopcentrale voor wegbeheerders en ontzorgt hen daarbij op het gebied van bewegwijzering.

Databeheer

Wij beheren alle data over bewegwijzering in het Nationaal Wegwijzerbestand. Hierin staan de gegevens van zo’n 115.000 bewegwijzeringsobjecten. De database is een belangrijke bron voor het plannen van beheer en onderhoud aan wegen. Het is ook de basis voor het ontwikkelen van nieuwe bewegwijzeringsplannen.

Dit is utilitaire bewegwijzering

De wettelijke taak die wij hebben, gaat over utilitaire bewegwijzering. Dat zijn alle informatieve verkeersborden die weggebruikers verwijzen naar geografische bestemmingen zoals steden en dorpen. Deze bewegwijzering behoort tot het regionale en/of landelijke systeem van verwijzingen.

Het gaat om de blauwe borden met witte letters voor autoverkeer en de rode borden met een wit veld en rode letters langs fietspaden. Paddenstoelen horen ook bij de fietsbewegwijzering. Deze bewegwijzering kun je terugvinden in Bijlage 1 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens, met uitzondering van Bord K14 (route vervoer gevaarlijke stoffen). Hieronder enkele voorbeelden van utilitaire bewegwijzering.

Voor deze borden zijn we niet verantwoordelijk

  • Verkeersborden
  • Recreatieve bewegwijzering
  • Objectbewegwijzering
  • Voetgangersbewegwijzering